tatou
1. [ noun ] (zoology) about three feet long exclusive of tail
Synonyms: tatu Priodontes_giganteus giant_armadillo
Related terms: armadillo
Similar spelling:   tatouay
  tat
  tattoo
  taut
  tatu
  Tait
  tatty
  Taitt
  Taite
  Tadeo
  tout
  Taddeo
  tad