priodontes
1. [ noun ] (biology,zoology) solely the giant armadillo
Synonyms: genus_Priodontes
Related terms: mammal_genus Dasypodidae
Similar spelling:   proudhon
  Proto-Norse
  periodontist
  periodontics
  prodding
  periodontitis
  protoheme
  predominate
  predominant
  periodontic
  periodontia
  periodontal