pontederiaceae
1. [ noun ] (biology,botany) aquatic or bog plants
Synonyms: pickerelweed_family family_Pontederiaceae
Related terms: monocot_family Xyridales Eichhornia Heteranthera Pontederia