parafovea
1. [ noun ] (anatomy,ophthalmology) area of the retina immediately surrounding the fovea
Related terms: area retina