paper_nautilus
1. [ noun ] (zoology) cephalopod mollusk of warm seas whose females have delicate papery spiral shells
Synonyms: Argonauta_argo argonaut nautilus
Related terms: octopod Argonauta