oxyphenbutazone
1. [ noun ] (medicine,pharmacology) an anti-inflammatory drug (trade name Tandearil) used to treat arthritis and bursitis
Synonyms: Tandearil
Related terms: anti-inflammatory trade_name