john_addington_symonds
1. [ noun ] (writing) English writer (1840-1893)
Synonyms: symonds
Related terms: writer