jewish_holy_day
1. [ noun ] (Judaism) a religious holiday for Jews
Related terms: religious_holiday Hanukkah Tishah_b'Av Succos Purim Shavous Shimchath_Torah high_holy_day Lag_b'Omer Rosh_Hodesh