harry_stack_sullivan
1. [ noun ] (medicine,psychology,psychiatry,work) United States psychiatrist (1892-1949)
Synonyms: sullivan
Related terms: psychiatrist