family_strigidae
1. [ noun ] (biology,zoology) a family of nocturnal birds of the order Strigiformes
Synonyms: Strigidae
Related terms: bird_family Strigiformes Asio Strix Bubo Surnia Otus Sceloglaux Athene
Similar spelling:   family_Oestridae
  family_Strombidae
  family_Scaridae
  family_Stizidae
  family_Sparidae
  family_Hystricidae
  family_Sciuridae
  family_satyridae
  family_Sturnidae
  family_Suidae
  family_Soricidae
  family_Sciaridae
  family_Sisyridae
  family_Ostreidae
  family_Siluridae
  family_Gruidae
  family_Gavidae
  family_Sulidae
  family_Castoridae
  family_Sphingidae
  family_Scombridae
  family_Soleidae
  family_Gliridae
  family_Sittidae
  family_Acaridae
  family_Sepiidae
  family_Cleridae
  family_Gerridae
  family_Cestidae
  family_Sialidae
  family_Stichaeidae
  family_Sarcoptidae
  family_Akeridae
  family_Salpidae
  family_Cracticidae
  family_Isuridae
  family_Ostraciidae
  family_Gyrinidae
  family_Cetorhinidae
  family_Centriscidae
  family_Icteridae
  family_Cardiidae
  family_Oxyuridae
  family_Scutigeridae
  family_Osmeridae
  family_Scincidae
  family_Acanthuridae
  family_Cancridae
  family_Sirenidae
  family_Ziphiidae
  family_Zeidae
  family_Acrididae
  family_Xiphiidae
  family_Xenosauridae
  family_Corixidae
  family_Syngnathidae
  family_Sylviidae
  family_Sillaginidae
  family_Astacidae
  family_Ascaridae
  family_Squalidae
  family_Cobitidae
  family_Sphecidae
  family_Solenidae
  family_Congridae
  family_Iguanidae
  family_Accipitridae
  family_Cymatiidae
  family_Ctenizidae
  family_Colubridae
  family_Cebidae
  family_Cyprinidae
  family_Cricetidae
  family_Equidae
  family_Gadidae
  family_Gerrididae
  family_Casuaridae
  family_Carangidae
  family_Spalacidae
  family_Sphyrnidae
  family_Simuliidae
  family_Serranidae
  family_Canidae
  family_Scolytidae
  family_Spirulidae
  family_Squillidae
  family_Sciaenidae
  family_Cotingidae
  family_Salmonidae
  family_Cariamidae
  family_Aegypiidae
  family_Agonidae
  family_Coreidae
  family_Asilidae
  family_Coregonidae
  family_Caeciliidae
  family_Crangonidae
  family_Squatinidae
  family_Coccidae
  family_caeciliadae
  family_Cracidae
  family_Cottidae
  family_Clinidae
  family_Agamidae
  family_Spheniscidae
  family_Caviidae
  family_Corvidae
  family_Jassidae
  family_Ixodidae
  family_Saturniidae
  family_Cervidae
  family_Capsidae
  family_Gryllidae
  family_Esocidae
  family_Gobiidae
  family_comatulidae
  family_Capitonidae
  family_Ochotonidae
  family_Chermidae
  family_Cicadidae
  family_Caproidae
  family_Cichlidae
  family_Clupeidae
  family_Cimicidae
  family_Carabidae
  family_Carapidae
  family_Camelidae
  family_Chalcidae
  family_Cinclidae
  family_Zoarcidae
  family_Cuculidae
  family_Culicidae
  family_Cynipidae
  family_Zapodidae
  family_Sphaeriaceae
  family_Xenicidae
  family_Ceratopsidae
  family_Cuterebridae
  family_Scolopacidae
  family_Glossinidae
  family_Xyridaceae
  family_Chrysopidae
  family_Chelonidae
  family_Ascaphidae
  family_Crotalidae
  family_Cercopidae
  family_Certhiidae
  family_Characidae
  family_Ciconiidae
  family_Kyphosidae
  family_Cypraeidae
  family_Cordylidae
  family_Coraciidae
  family_Columbidae
  family_Coerebidae
  family_Echeneidae
  family_Coprinaceae
  family_Oxalidaceae
  family_Chalcididae
  family_Agaricaceae
  family_Chelydridae
  family_Chimaeridae
  family_Catostomidae
  family_Cyrilliaceae
  family_Salviniaceae
  family_Galbulidae
  family_Carchariidae
  family_Spirillaceae
  family_Giraffidae
  family_Gavialidae
  family_Stromateidae
  family_Charadriidae
  family_Geastraceae
  family_Clavariaceae
  family_Asparagaceae
  family_Octopodidae
  family_Exocoetidae
  family_Kasuwonidae
  family_Hexanchidae
  family_Xantusiidae
  family_Gramineae
  family_Cheloniidae
  family_Xenopodidae
  family_Cathartidae
  family_Capromyidae
  family_Asteraceae
  family_Solanaceae
  family_Cruciferae
  family_Sapotaceae
  family_Salicaceae
  family_Caricaceae
  family_Guttiferae
  family_Clusiaceae
  family_Sapindaceae
  family_Styracaceae
  family_Celastraceae
  family_Scarabaeidae
  family_Scorpaenidae
  family_Sphyraenidae
  family_Staphylaceae
  family_Cistaceae
  family_Echeneididae
  family_Schizaeaceae
  family_Hostaceae
  family_Iguania
  family_Cecidomyidae
  family_Synodontidae
  family_Equisetaceae
  family_Cyperaceae