apoapsis
1. [ noun ] (astronomy) the point in an orbit farthest from the body being orbited
Synonyms: point_of_apoapsis
Related terms: periapsis periapsis celestial_point apojove aposelene apogee aphelion orbit astronomy
Similar spelling:   apophysis
  apophasis